یک مترجم

غدیر نبی‌زاده – Ghadeer Nabizade

کتاب‌ها

پاسخ دهید

توجه: دیدگاه شما باید قبل از نمایش در اینجا بررسی شود. نیازی به فرستادن دوباره آن نیست.