یک مترجم

غدیر نبی‌زاده – Ghadeer Nabizade

خبرسازی در خط مقدم

خبرها ساخته می شوند تا در خط مقدم جنگ کیلومترها بر ذهنها و قلبها اثرگذار باشند، حتا پیش از ورود جنگجویان. راه که هموار شد جنگجویان تهاجم آغاز می کنند.

خبرها را که می خواندم به خبری درباره سوریه برخوردم. سه بند از آن را انتخاب و ترجمه کردم. لازم می دانم اشاره کنم چیزهایی در متن خبر گفته می شود و چیزهایی گفته نمی شود. چیزهایی که گفته می شود در ترجمه پیداست ولی آن چیزهایی که گفته نمیشود ـ و معمولا بیش از گفته هاست ـ را باید از حقایق و برساخته های اجتماعی و با استفاده از تحلیل گفتمان برداشت کرد. ابتدا متن را بخوانید و سپس برداشت تحلیل گفتمانی از متن خبر:

UNITED NATIONS (Reuters) – The United States on Tuesday voiced the hope that momentum in talks aimed at hammering out a peace plan to end Syria’s nearly five-year civil war could continue, and said the next meeting of major world powers could take place this month in New York.

سازمان ملل متحد (رویترز) ـ سه شنبه ایالات متحده امریکا ابراز امیدواری کرد که تلاش برای چکش کاری طرح آشتی به منظور پایان دادن به جنگ داخلی حدودا پنج ساله سوریه همچنان ادامه دارد …

While all participants in the Syria talks oppose Islamic State, Western diplomats have said that Iran and Russia, which support Assad and have intervened militarily on his side, have very different views from Western and Gulf countries about which rebels are moderate.

درحالیکه همه شرکت کنندگان در گفت و گوهای سوریه با دولت اسلامی مخالف اند، اما دیپلماتهای غربی می گویند ایران و روسیه، که از اسد حمایت و به سود او مداخله نظامی می کنند، دیدگاه های متفاوتی در مقایسه با کشورهای غربی و کشورهای خلیج [فارس] دارند در خصوص اینکه کدام یک از شورشیان میانه رو هستند.

Western nations and some rebel groups have accused Russia of targeting moderate opposition fighters with air strikes in Syria and not Islamic State.

ملل غربی و برخی گروههای شورشی، روسیه را به حمله هوایی به مبارزان مخالف میانه رو و نه دولت اسلامی متهم کرده اند.
برداشت می شود:

۱. تاکید بر عبارت «دولت اسلامی»
۲. اتفاق سوریه یک جنگ داخلی است (درحالیکه حتا نام تروریستهای خارجی نیز رسانه ای شده. تروریستهای خارجی جلوی دوربین گذرنامه های خود را پاره کردند و بسیاری حتا بلد نبودند عربی صحبت کنند. تیربارانها و آتش زدن مردم ـکه هیچ ـ و خبرنگاران و مهاجمان خارجی جلوی دوربین و با مونولوگ های خارجی از زبان بومیان انگلیسی زبان اتفاق افتاد و به جهان مخابره شد. این چه جنگ داخلی است که خارجیها در آن می جنگند؟)
۳. همه شرکت کنندگان در گفت و گوهای سوریه با دولت اسلامی مخالف اند (در حالیکه در واقع اینطور نیست و دولتهایی که تامین سلاح و پشتیبانی معنوی تروریستها را برعهده دارند قطعا با داعش مخالف نیستند وگرنه چنین نمی کردند).
۴. طرح اصطلاح «شورشیان میانه رو».
۵. روسیه و ایران با شورشیان میانه رو میجنگند نه داعش. (منظور از شورشیان میانه رو، مخالفان داخلی بشار اسد است که معارضان خوانده می شوند. این در حالیست که ایران معتقد است ابتدا باید خروج خارجیها از سوریه صورت گیرد و سپس گفت و گوهای سوری ـ سوری به جریان افتد و دیگران برای سرنوشت سوریه تصمیم نگیرند.)
۶. نظر غرب و کشورهای خلیج فارس با ایران و روسیه درباره مصداق شورشیان میانه رو متفاوت است.
۷. غرب و کشورهای خلیج فارس قصد نابودی دولت اسلامی (داعش) را دارند و ایران و روییه قصد نابودی مخالفان اسد برای ابقای اسد.
۸. ایران و روسیه از اسد حمایت معنوی و پشتیبانی نظامی می کنند (اما به پشتیبانی دولتهای غربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه و حمایتهای دولتهای وهابی و سلفی منطقه از داعش و تامیت تسلیحات و بودجه و غیره برای داعش هیچ اشاره ای ندارد. اگر امریکا بزرگتریت قدرت نظامی در دنیاست و اروپا نیز یکی از بزرگترین همپیمانان امریکا و تامین کننده تسلیحات است، چرا دو سال است با داعش می جنگد و داعش از بین نرفته و برعکس قویتر شده؟ یعنی داعش از امریکا و همپیمانانش در غرب و منطقه قویتر است؟!)

برچسب:

پاسخ دهید

توجه: دیدگاه شما باید قبل از نمایش در اینجا بررسی شود. نیازی به فرستادن دوباره آن نیست.