یک مترجم

غدیر نبی‌زاده – Ghadeer Nabizade

خبرسازی در خط مقدم (۰ )

۹۴/۹/۱۱ •

خبرها ساخته می شوند تا در خط مقدم جنگ کیلومترها بر ذهنها و قلبها اثرگذار باشند، حتا پیش از ورود جنگجویان. راه که هموار شد جنگجویان تهاجم آغاز می کنند. خبرها را که می خواندم به خبری درباره سوریه برخوردم. سه بند از آن را انتخاب و ترجمه کردم. لازم می دانم اشاره کنم چیزهایی [...]